Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KENNEMER LEASE B.V.

in aanmerking nemende dat;

A. KENNEMER LEASE B.V., hierna te noemen Lessor, binnen Nederland motorrijtuigen verhuurt/least in verscheidene prijsklassen en van verschillende merken en typen;

B. Client (hierna te noemen Lessee) motorrijtuigen nodig heeft teneinde die beschikbaar te stellen voor zakelijk- en privé-gebruik;

C. Waar verder in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over huren wordt eveneens bedoeld leasen en waar gesproken wordt

over huurovereenkomst wordt tevens bedoeld de leaseovereenkomst (het verschil zit in de looptijd van de overeenkomst).

Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging.

A. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de tussen Lessor en Lessee gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op de op basis daarvan te sluiten huurovereenkomsten en tevens op alle offertes, opdrachten, bestellingen, orderbevestigingen en contractspecificaties van of aan Lessor ter zake leasing.

B. Door ondertekening van de orderbevestiging, dan wel door ondertekening van de huurovereenkomst verklaren partijen zich accoord met deze Algemene Voorwaarden.

C. Afwijkende bepalingen en wijzigingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn overeengekomen.

Artikel 2: Bepaling van het huur-/leasetarief.

A. Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.

B. De tarieven zijn gebaseerd op de in de opdrachtbevestiging aangegeven jaarkilometrage. Maandkilometrage is jaarkilometrage gedeeld door 12.

C. In de huur-/leasetarieven zijn de volgende componenten begrepen: Afschrijvingskosten, Rentekosten, W.A.-verzekering, Casco-verzekering, Kosten onderhoud, Reparaties, Smeermiddelen, Banden, Motorrijtuigenbelasting, Vervangend vervoer (zie Artikel 7).

D. Wijzigingen van de rentevoet, de assurantiepremie en/of de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting of andere van overheidswege toegestane of opgelegde prijswijzigingen welke plaatsvinden tussen het moment waarop de Lessee de orderbevestiging ondertekent en de datum van ingang van de huurovereenkomst, zullen worden opgenomen in de periodieke termijnprijs. Wijzigingen in de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting, de verzekeringspremie of andere, van overheidswege opgelegde of toegestane tariefswijzigingen welke plaatsvinden na ondertekening van de huurovereenkomst worden per betaaldatum opgenomen in de door Lessee periodiek verschuldigde termijnprijs.

E. Lessee heeft het recht zich van de redelijkheid van de op gemelde wijzigingen te laten overtuigen. Hieraan dient Lessor medewerking te verlenen.

F. De op gemelde wijzigingen van de termijnprijs zijn geen reden tot ontbinding van de huurovereenkomst.

 Artikel 3: Duur van de overeenkomst.

A. In de opdrachtbevestiging wordt een minimale looptijd overeengekomen, de maximale looptijd is onbeperkt.

B. Het voertuig kan na de minimale looptijd worden ingeleverd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 10 werkdagen.

C. Een maand wordt gesteld op 30 dagen, onafhankelijk van de kalendermaand. De meer- en minderdagen worden aan het einde van het contract verrekend.

Artikel 4: Opdrachtbevestiging en aflevering.

A. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging komt de huurovereenkomst tot stand. Lessee ontvangt tevens een huurovereenkomst. Lessee is verplicht de huurovereenkomst getekend te retourneren aan Lessor.

B. Lessee is verplicht de opdrachtbevestiging voorafgaand aan de aflevering van het voertuig te ondertekenen en aan lessor te

retourneren.

C. Lessee draagt ervoor zorg dat een vertegenwoordigingsbevoegde het voertuig in ontvangst zal nemen. Lessor controleert de naam en levert het voertuig alleen af aan de vertegenwoordigingsbevoegde.

D. De vertegenwoordigingsbevoegde welke het voertuig in ontvangst neemt tekent op het afleveringsformulier voor de staat van het voertuig bij aflevering. Lessee kan binnen 24 uur na aflevering eventuele overige gebreken schriftelijk aangeven. Lessor zal hiervan vervolgens schriftelijk een bevestiging maken en dit in het dossier opnemen. Indien geen extra gebreken zijn aangegeven binnen de gestelde 24 uur, is het ondertekende afleveringsformulier leidend.

E. Het afleveringsformulier en de hier op aangegeven eventuele schades en dergelijke zijn leidend bij de inname van het voertuig en de bepaling van schades en de doorbelasting daar van.

F. Formulieren welke door externe transportbedrijven en/of chauffeursdiensten worden gebruikt zijn van generlei waarde voor Lessor. Zowel Lessee als Lessor baseren zich op het afleveringsformulier van KENNEMER LEASE B.V. BV.             

G. Het voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs van het kenteken worden door Lessor behouden. Lessee ontvangt een kopie van het gehele kentekenbewijs en een schriftelijke verklaring van Lessor.                      

H. De reservesleutel wordt door Lessor behouden.

Artikel 5: Gebruik en gebruiksrecht.

A. Lessor blijft eigenaar van het voertuig, terwijl Lessee daarvan slechts het gebruiksrecht verkrijgt. Het is de Lessee derhalve verboden een voertuig te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het voertuig is bestemd, dan wel rechten en verplichtingen voortvloeiende uit bedoelde leaseovereenkomst aan derden over te dragen.

B. Het is Lessee niet toegestaan met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

C. Lessee is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en alle andere die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van de Lessee had.

D. Lessee is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.            

E. Lessee dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

F. Het is Lessee niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van de Europese Unie te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Lessor.

G. Lessee zal het voertuig deskundig, als een goed beheerder en in overeenstemming met de ter zake bestaande wetten, reglementen, vorderingen, verordeningen enzovoort te gebruiken voor het doel waarvoor het is bedoeld en ingericht. Lessee zal het voertuig in goede staat (doen) houden en zo nodig tijdig zorgen voor herstel.

H. Voor rekening van Lessee zijn de kosten van brandstof, stalling, parkeergelden, wassen en poetsen, onderhoud van de carrosserie, onoordeelkundig handelen, gebrek aan normale zorg en/of nalatigheid en overtreding van de verplichtingen zoals gesteld in Artikel 8 lid C, dan wel ontstaan ten gevolge van joyriding, voor zover niet gedekt door de verzekering, deelname aan wedstrijden, overbelasting van het voertuig waaronder eveneens inbegrepen reparatie aan en vervanging van de banden anders dan ten gevolge van normale slijtage.

I. De Lessee wordt geacht brandstof van een gerenommeerd merk volgens voorschrift van de fabrikant te gebruiken. Voor het tussentijds bijvullen van olie dient olie van de voorgeschreven soort en kwaliteit te worden gebruikt. Een liter olie wordt meegeleverd met het voertuig.

J. Lessee wordt geacht de voorgeschreven onderhoudsbeurten, zoals die zijn vastgelegd in het instructie-/onderhoudsboekje, tijdig te doen uitvoeren en het onderhoudsboekje volledig te laten invullen en ondertekenen door een, in overleg met Lessor, erkende reparateur.

K. Lessee wordt geacht wekelijks en/of minimaal iedere 500 kilometer het peil van de motorolie, accu-, rem- en koelvloeistof en de bandenspanning te (doen) controleren en zo nodig op peil te brengen. De koelvloeistof zal, indien een vorstperiode inzet, door Lessee worden gecontroleerd op voldoende concentratie opdat van voldoende antivrieswerking sprake is.

L. Indien Lessor van mening is dat Lessee nalatig is gebleven of onoordeelkundig heeft gehandeld zodat daardoor ontstane kosten voor rekening van Lessee zouden zijn, zal Lessor bij ontkenning van Lessee een onpartijdige expertise laten verrichten. Indien hieruit blijkt dat de kosten inderdaad (deels) voor Lessee zullen zijn, zullen de gemaakte taxatiekosten tevens (deels) voor rekening van Lessee komen.

M. In het voertuig mag niet worden gerookt. Indien er toch gerookt wordt dan zijn wij genoodzaakt de kosten voor grondige reiniging (75 euro excl BTW) en de waardevermindering (250 euro excl BTW) door te belasten.

N. Indien het voertuig uit de macht van Lessee is geraakt, dient Lessee lessor daarvan terstond van in kennis te stellen.

O. In geval van constatering van kilometerfraude zal Lessee worden belast voor de geleden schade met een minimum van € 3.000,- excl BTW.

Artikel 6: Recht van toegang.

A. Lessor heeft te allen tijde het recht het voertuig te inspecteren of te doen inspecteren, waar deze zich ook bevindt. Lessee is verplicht na een daartoe strekkend verzoek van Lessor terstond aan Lessor mee te delen waar het voertuig zich bevindt, alsmede Lessor in de gelegenheid te stellen het voertuig te (doen) inspecteren.

B. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst conform hetgeen in Artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden is beschreven, zullen Lessor en de door haar aangewezen personen zijn gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst het voertuig terug te halen. Lessee geeft Lessor hierbij als dan machtiging om de plaats waar het voertuig zich bevindt te dien einde te betreden. Handelt Lessee in strijd met deze machtiging of is Lessee er verantwoordelijk voor te houden dat het voertuig zich bevindt op een plaats waar door Lessor geen directe toegang kan worden verkregen, verbeurt Lessee een boete gelijk aan de dagwaarde van het motorrijtuig. Deze verplichting vervalt indien het voertuig is ontvreemd.

Artikel 7: Onderhoud en reparaties.

A. Reparaties en onderhoud dienen te worden verricht door een door Lessor voorgestelde garage/reparateur. Alle reparaties welke niet zijn verricht door een door Lessor voorgestelde garage/reparateur zijn verricht komen in beginsel voor rekening van Lessee.

B. Voor het verrichten van reparaties en/of onderhoud dient Lessee vooraf (telefonisch) toestemming aan Lessor te vragen. Indien deze toestemming niet wordt gegeven komen de reparatiekosten in beginsel voor rekening van Lessee, zulks behoudens in geval van overmacht hetgeen ter beoordeling aan Lessor is.

C. Lessor verzorgt voor Lessee een vervangende auto ten tijde van reparaties/herstellingen aan het voertuig in de vorm van een benzineauto, er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden door Lessor wat betreft categorie vervangend vervoer. Lessor is niet verplicht gelijkwaardig vervangend vervoer in te zetten.

D. In geval van reparatie/onderhoud komt de eerste 24 uur vervangend vervoer voor rekening van Lessee.

E. Is het voertuig door omstandigheden onberijdbaar geworden en valt er geen noodreparatie uit te voeren, dan vergoedt Lessor de nodige sleepkosten voor zover het voertuig wordt gesleept naar een door Lessor te bepalen adres, met die restrictie dat sleepkosten alleen worden vergoed als de juiste procedure is gevolgd. Deze procedure staat in het document Berijdersinformatie beschreven.

F. Lessee volgt altijd de procedure volgens het document Berijdersinformatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en schade.

A. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig op het afleveringsformulier is opgemaakt, wordt Lessee verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen van Lessor.

B. Lessee is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur of lease van het voertuig.

C. Indien er een Eigen Risico in de leaseovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Lessee voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het Eigen Risico, tenzij:

- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met Artikel 5;

- de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan Lessee of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van Lessee;

- het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien Lessor daarin heeft toegestemd;

- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij Lessor ter inzage en zullen op het eerste verzoek van Lessee kosteloos worden toegezonden;

- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij Lessor zijn ingeleverd;

- de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.

- de schade die is ontstaan terwijl de bestuurder onder enige invloed was van drugs of alcohol

D. Indien krachtens een door Lessor al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan Lessor of aan derde, laat dat de aansprakelijkheid van Lessee onverlet.

E. In afwijking van het overeengekomen Eigen Risico, geldt een hoog Eigen Risico van maximaal € 5.000,- voor Lessee voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestelauto betreft, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan 1.80 meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar boven uitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

F. Indien de schade het gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van Lessor. E. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met het herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de leasetermijn per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van de variabele kosten.

G. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van Lessor.

H. Lessor is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij Lessee (waaronder derving van inkomsten) door welke oorzaak ook ontstaan.

I. De volgende Eigen Risico bedragen worden gehanteerd:

- Per schadegeval: € 500,-

- Sterretje in de voorruit: € 12,-

- Ruitbreuk / vervanging ruit personenauto: € 65,-

- Ruitbreuk / vervanging ruit bedrijfsauto: € 115,-

- Bij verlies / diefstal autosleutel: € 250,-

- Total Loss schade: € 1.000,-

- Schade veroorzaakt door bestuurders van 24 jaar of jonger: € 1.500,-

Artikel 9: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

A. Voor rekening van Lessee zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huurperiode reeds aanwezig was.

B. Indien deze sancties en maatregelen aan Lessor worden opgelegd, is Lessee gehouden Lessor op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.

C. Indien Lessor in verband met enige gedraging of nalaten van Lessee, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is Lessee gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

D. Per geval wordt administratiekosten ter hoogte van € 12,- excl. BTW in rekening gebracht

 

Artikel 10: Inlevering van het voertuig (einde looptijd / verlenging / vroegtijdige inlevering)

A. Lessee verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag waarop de huurovereenkomst eindigt bij de Lessor terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst schriftelijk is overeengekomen.

B. Indien het voertuig niet binnen de in de opdrachtbevestiging vermelde of verlengde periode bij Lessor, of met toestemming van Lessor bij een derde, is ingeleverd, gaat Lessee accoord met een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst voor de duur van telkens 1 maand (30 dagen).

C. Bij inlevering van het voertuig wordt een innameformulier in meervoud ingevuld, welke door beide partijen dient te worden ondertekend. Op het innameformulier wordt de algemene staat van het voertuig vastgelegd, alsmede de eindkilometerstand en de inleverdatum. Een exemplaar van het innameformulier is bestemd voor Lessee en geldt als bewijsstuk dat het voertuig is ingeleverd. Zolang Lessor niet in het bezit is van een door Lessee ondertekende innameformulier, wordt het voertuig beschouwd als niet te zijn ingeleverd.

D. Reparatiekosten van bij inlevering van het voertuig door Lessor en Lesse vastgestelde schade(s) op basis van het uitgifte- en innameformulier komen voor rekening van Lessee met inachtneming van het Eigen Risico bedrag.

E. Indien het voertuig duidelijk waarneembaar in minder goede staat verkeert dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud verwacht mag worden, is Lessor gerechtigd de hieruit voortvloeiende waardevermindering aan Lessee door te berekenen. Bij beoordeling hiervan wordt het totaal van de gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst gereden kilometers, alsmede de leeftijd van het voertuig in aanmerking genomen. Bij inlevering van het voertuig wordt door Lessor, in samenspraak met Lessee, de staat van het voertuig beoordeeld en aangegeven op het innameformulier.

F. Het voertuig dient in dezelfde staat te worden geretourneerd aan Lessor (schoon en afgetankt ). Indien dit niet het geval is kunnen reinigingskosten en aftank kosten in rekening worden gebracht.

G. In het voertuig mag niet worden gerookt. Indien dit wel het geval is kunnen er extra reinigingskosten en waardevermindering in rekening worden gebracht.

H. Bij inlevering van het motorrijtuig worden alle eigendommen van Lessee geacht uit het voertuig te zijn verwijderd.

I. Bij vroegtijdige beëindiging op verzoek van Lessee kan Lessor eisen schadeloos gesteld te worden ter hoogte van 50% van de resterende leaseverplichting met een minimum van 30% van de totale leaseverplichting.

Artikel 11: Kilometerteller

A. Indien de kilometerteller van het motorrijtuig onklaar raakt, is Lessee verplicht dit terstond te melden bij Lessor en haar aanwijzingen ter zake op te volgen. Het aantal verreden kilometers gereden tot het moment van herstel van dit defect zal in onderling overleg worden geschat.

B. Enig handelen in strijd met dit artikel geeft Lessor het recht de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen conform Artikel 4 van Deze Algemene Voorwaarden. Lessee zal in dat geval gehouden zijn Lessor op redelijke basis de geschatte hoeveelheid niet geregistreerde kilometers te vergoeden.

Artikel 12: Diefstal of vermissing voertuig

A. Lessee is in geval van diefstal of vermissing van het voertuig verplicht direct contact op te nemen met Lessor, aangifte te doen bij politie en Lessor binnen 48 uur in het bezit te stellen van een ingevuld schadeformulier en een kopie van het politierapport.

B. In geval van diefstal geldt in volgende situatie het volgende Eigen Risico: indien Lessee Lessor in bezit stelt van de originele sleutel geldt een Eigen Risico van € 250,-.

C. In geval van verduistering van het voertuig door Lessee geldt (conform verzekeringsvoorwaarden): het contract loopt door totdat de boekwaarde van de betreffende auto is vergoed door Lessee aan Lessor.

Artikel 13: Facturering en betaling.

A. De uit hoofde van de ondertekende huurovereenkomst verschuldigde periodieke betalingen, dient Lessee bij vooruitbetaling te voldoen. Lessee machtigt Lessor tot het automatisch incasseren van de periodieke betalingen van haar bankrekening door middel van automatische incassoprocedure van de bank. Lessee dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de betreffende rekening staat ten tijde van de incasso.

B. De verrekening van het maandelijkse bedrag wordt vanaf de eerste huurdag pro rato naar een kalendermaand doorberekend.

C. De borg bedraagt twee maandtermijnen en dient voor de aflevering van de auto te worden betaald. De borg wordt aan het einde van het contract, na inlevering en via de eindafrekening verrekend.

D. In geval van schade wordt de borg m.b.t. het Eigen Risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het Eigen Risico niet overschrijdt, waarna hooguit de borg ter zake van het Eigen Risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

E. Indien incasseren niet mogelijk is wordt Lessee een administratieve sanctie opgelegd van € 45,- per storno.

F. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van Lessee, zullen de verplichtingen van Lessee onmiddellijk opeisbaar zijn.

G. Door Lessee gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Lessee dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

H. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

I. Indien Lessee, na tot betaling te zijn aangemaand, nalatig blijft de vordering te voldoen, is Lessor gerechtigd de invordering uit handen te geven, in welk geval Lessee naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met dien verstande dat deze minimaal € 75,- bedragen. Indien Lessor aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Tevens is Lessee gehouden, in het geval van gerechtelijke kosten, daaronder ook begrepen de daadwerkelijke door Lessor gemaakte gerechtelijke kosten, daaronder ook begrepen de daadwerkelijke gemaakte kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

J. Lessor is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien blijkt dat Lessee tijdens de huurperiode een van zijn verplichtingen niet, niet geheel, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk nakomt; bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de Lessee; bij vestiging in het buitenland van Lessee; bij vordering van overheidswege van het voertuig, dan wel bij beslag op het voertuig, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee Lessor bij aanvraag van de overeenkomst niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat, ware Lessor hiervan op de hoogte geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

K. Lessee machtigt Lessor of door Lessor aangewezen personen te controleren waar het voertuig zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen. In het geval dat de auto door Lessor is teruggenomen, behoudt Lessor alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de Lessee te verhalen.

L. Lessee doet afstand van het recht zich op compensatie van vorderingen te beroepen.

Artikel 14: Ontbinding van de Leaseovereenkomst.

A. Lessor heeft het recht de huurovereenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren en het voertuig tot zich te nemen, onverminderd haar recht om van Lessee volledige schadevergoeding te eisen zoals uitgewerkt onder lid B, zulks op een der navolgende gronden:

- indien Lessee één of meerdere der bepalingen van de overeenkomst (huurovereenkomst, berijdersinformatie en Algemene Voorwaarden) niet of niet behoorlijk nakomt;

- indien de verzekering van het voertuig om welke reden dan ook door de assuradeur wordt opgezegd;

- wanneer, in het geval dat Lessee een rechtspersoon is, er een wijziging optreedt in de rechtsvorm, statuten of zeggenschapsverhoudingen binnen de structuur van Lessee, dan wel in geval van surseance van betaling of faillissement van Lessee;

- wanneer, indien Lessee een natuurlijk persoon is, Lessee overlijdt, onder curatele wordt gesteld, het vermogen van Lessee onder bewind wordt gesteld, of in geval van surseance van betaling of faillissement van Lessee;

- in geval van diefstal, verduistering, justitiële inbeslagneming van, respectievelijk civielrechtelijke beslaglegging op het verhuurde voertuig;

- indien Lessee een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden overtreedt of zich een situatie voordoet als gesteld in deze Algemene Voorwaarden;

- indien blijkt dat Lessee voor of bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste of onvolledige opgaaf heeft gedaan of heeft laten doen, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen welke van dien aard zijn dat Lessor de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.

B. Lessor is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de leaseovereenkomst.

C. Bij faillissement van Lessee of bij het uitblijven van betalingen kunnen doorbelastingen zoals Eigen Risico’s, schoonmaakkosten, bekeuringen of overige kosten veroorzaakt door de berijder van het voertuig rechtstreeks op de berijder worden verhaald.

Artikel 15: Toepasselijk recht

A. Op elke overeenkomst tussen Lessor en Lessee is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Geschillenbeslechting

A. In afwijking van de regels voor bevoegdheid van de Burgerlijke Rechter zal elk geschil tussen Lessee en Lessor, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht. Lessor blijft echter bevoegd Lessee te dagvaarden voor de volgens de Wet op het toepasselijke Internationale Verdrag bevoegde Rechter.